FOKREGELEMENT

Verenigingsfokregelement Nederlandse Bloedhonden Club

Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR) 

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis      Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

1.ALGEMEEN

1.1.  Dit reglement voor de Nederlandse Bloedhonden Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bloedhond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 17 april 2011. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 • Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bloedhonden.
 • Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 • Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2.FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

 • Halfbroer/halfzus

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is zonder beperkingen meermalen toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van dekking moet tenminste  18 maanden zijn.

2.3.1 De reu moet voor de dag van de dekking zijn onderzocht op HD en ED. De minimum leeftijd voor deze onderzoeken is 18 maanden.

2.4.     Aantal dekkingen:
De reu mag gedurende zijn leven maximaal 5 geslaagde dekkingen verrichten.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.     Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide en monorchide reuen mogen niet worden gebruikt als dekreu

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze reu te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze in het betreffende land gesteld worden.

2.7.     Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8 De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is pas toegestaan na toestemming als bedoeld in artikel 9.3, na een daartoe bij het bestuur ingediend verzoek.

3.WELZIJNSREGELS
(Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef. 

4.GEZONDHEIDSREGELS 

4.1.  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • HD
 • ED

  Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is.

4.3.  Aandoeningen: Honden met HD-score E of ED graad 3 zijn uitgesloten van de fokkerij.

4.4.  Diskwalificerende fouten: niet van toepassing binnen dit fokreglement

5. GEDRAGSREGELS

 5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

 •  Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
 • Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

 • Ontwormen en enten:
  De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 • Aflevering pups:
  De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bloedhonden Club op 17 april 2011